תקנון למטפלים

1. האתר כולל מידע מסחרי ופרסומי הנמסר למפעילי האתר לפרסום מטעמם של מטפלים שונים (להלן – “האינדקס”). מטפל, ו/או כל גוף המאגד מספר מטפלים (להלן – “מטפל”) יכול להוסיף את שמו לאינדקס ו/או להירשם לאתר על ידי פניה מקדימה למפעילי האתר בבקשה להירשם, לפי ההוראות באתר.

2. עם ההרשמה מפעילי האתר ישלחו למטפל הצעה לפרסום שמו, עסקו ושירותיו של המטפל באתר. עם קבלת ההצעה על-ידי המטפל יחתימו מפעילי האתר את המטפל על תנאי התקשרות שיגדירו את הסכום והכללים לשינויו, צורת הגבייה, תקופת ההתקשרות וכיו”ב (להלן – “ההזמנה”).

3. מפעילי האתר אינם מחויבים להסכים לכלול באינדקס את כל מי שביקש להיכלל בו, ולכל מי שביקש להיכלל באינדקס וסורב לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ממפעילי האתר, ו/או מי מטעמם, בשל כך. בנוסף, מפעילי האתר רשאים להסיר את רישומו של כל מטפל הרשום באינדקס מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת.

4. כל מטפל הרושם עצמו באינדקס מצהיר ומתחייב בזאת כי בידיו קיימים כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הרלוואנטיים למתן השירות המפורסם על-ידו באינדקס. אין באמור כדי לגרוע ממפעילי האתר זכות לדרוש ממטפל ששמו מופיע באינדקס או שמעוניין להופיע בו להראות לה מסמכים המעידים על הרשאתו במתן טיפול בתחום מומחיותו.

5. המטפל מצהיר כי ידוע לו כי ההזמנה אינה ניתנת לביטול וכי הוא יחויב בתשלום מלוא התמורה, כמצוין בהזמנה עליה חתם, גם אם לא ינצל את מלוא השירות על פי ההזמנה ו/או את מלוא הפריטים שרכש לפי ההזמנה. מוסכם כי כל עוד ניתן השירות ע”י האתר, המטפל אינו רשאי להודיע על רצונו בהפסקת השירות.

6. המטפל מתחייב שהתכנים שהינו מעלה לאתר, הינם בהתאם לכל דין, ללא הפרת זכויות יוצרים, ללא הפרת זכותם המוסרית של אחרים, ללא הפרת צו איסור פרסום, ללא לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות, לא כוללים מידע מטעה, או מידע בעל אופי מיני, מעליב, או מטריד בכל צורה ואופן שהוא, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל המפורסם על-ידי המטפל הינו בהתאם להוראות כל דין. המטפל מצהיר ומסכים בזאת כי הינו אחראי בלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ומתחייב לפצות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף (לרבות הוצאות משפטיות) שיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאים אלו ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת כל דין. המטפל מצהיר בזאת כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים ובעל הזכות המוסרית במידע ובתכנים שהעלה בתגובותיו ו/או שמסר באמצעות כלי האתר השונים, וכי הוא מתיר לאתר, בעליו ומפעיליו לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם בכל אמצעי ממוחשב, מודפס או מוצג במדיות התקשורת והמידע השונות כמו גם כי הוא מתיר להעלותם ו/או להסירם מאמצעים ו/או מדיות אלו על פי שיקול דעתם הבלעדית של מפעילי האתר ומנהליו. המטפל מצהיר בזאת כי בעצם מסירת התכנים והמידע באתר הוא מוותר על כל זכות בהם וכל שימוש שמנהלי האתר, מפעיליו וצדדים שלישיים הקשורים בו שיעשו שימוש במידע זה, המטפל לא יתבע דבר בגינם.

7. כל מטפל הרושם עצמו באינדקס מצהיר ומתחייב בזאת כלפי מפעילי האתר כי פרסומו ומתן הטיפול על-ידו, ככל שניתן, אינו מפר כל זכות של צד ג’ כלשהי, לרבות זכויות קנין רוחני. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפרסם מתחייב בזאת לשפות את מפעילי האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם להם בעקבות פרסום באינדקס ו/או בעקבות מתן טיפול ו/או ייעוץ שניתן למשתמש באתר.

8. מפעילי האתר אינם מתחייבים על חשיפת המידע הפרסומי של המטפל לכמות משתמשים מסוימת. לא תהיה למטפל המפרסם באינדקס כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמה בגין היקף החשיפה בכל חלקי האתר ו/או האינדקס.

9. הצדדים מאשרים כי בכוונת האתר לשלוח חומר אינפורמטיבי ופרסומי למטפל, וכי המטפל מעוניין לקבל חומר כאמור מהאתר (הן במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים והן לאחר סיומה). חומר כאמור ייחשב בכל מקרה כחומר שהתבקש על ידי המטפל ולא כחומר שנשלח על ידי האתר ללא הזמנה. למטפל תהיה זכות, בכל עת לאחר סיום קבלת השירות מהאתר, להודיע לאתר במפורש על סירובו לקבל חומר נוסף.

10. מפעילי האתר רשאים להסיר כל פרסום באינדקס, וכן כל פרסום אחר כלשהו באתר לפי שיקול דעתם הבלעדי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילי האתר רשאים להסיר כל פרסום אשר אינו ראוי, הולם, פוגע, מפר או עלול להפר זכויות של צד ג’ ו/או שנושאו אינו קשור לתחומיו של האתר. מפעילי האתר רשאים להגביל את אופן הפרסומים ו/או לדחות בקשות מסוימות לפרסום באינדקס, וזאת על פי שיקול דעתם, ו/או של מי מטעמם, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

11. מפעילי האתר רשאים לשנות את התוכן ו/או את המבנה של הפרסום באינדקס לפי שיקול דעתם הבלעדי.

12. מפעילי האתר רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים באינדקס, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
כמו כן, למפעילי האתר קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את האינדקס, מראהו, היקפו וכן זמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיהה למטפל המפרסם באינדקס כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר, ו/או מי מטעמם בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצוע שינויים כאמור.

13. מפעילי האתר רשאים בכל עת לשנות תנאי תשלום, לרבות תעריפים, עבור פרסום באינדקס.

14. מפעילי האתר יודיעו על כל שינוי בתנאי התשלום, 10 ימים לפני שיערכו שינוי כאמור. מובהר כי שינוי בתנאי התשלום לא יחול למפרע.

15. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לפרסום ולא ישפו בכל צורה שהיא את המטפל במקרה של הפרעה בשירות, ו/או תקלה מכל צורה שהיא ולכל זמן שהוא – ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – יחולו הסעיפים הרלוואנטיים בתקנון האתר.

16. בכל תשלום שהוא, יקבל המשתמש את השירות/מוצר אותו רכש באתר בהתאם לתנאים ולכללים המפורסמים באתר ובדף בו מבוצעת הרכישה בפרט. והיה ויבצע המשתמש תשלום בעבור רכישת מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו בהתאם לתנאים ולכללים המופיעים באתר, יזוכה המשתמש בעבור תשלום זה ויקבל את כספו חזרה.

17. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד.

Scroll to Top