תקנון

פורסם ב 15/12/2016   על ידי: אתר ׳נגמלים׳

זמן קריאה: 7 דקות

תקנון האתר : 

1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר האינטרנט (www.nigmalim.co.il) ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין מפעילת האתר, מנהליה ו/או בעליה ו/או עובדיה (“מפעילי האתר”) ו/או בינך ובין המטפלים ו/או המומחים המפרסמים באתר, ו/או כל מפרסם אחר.

אתר נגמלים (האתר, בעליו, מנהליו, עובדיו ומפעיליו) וכל השייך לו שכתובתו באינטרנט www.nigmalim.co.il וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות אתרי עמודי המשנה השייכים אליו וכל כתובות הדוא”ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי המקור, לרבות עיצוב האתר עמודיו פרסומיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטקסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים לאתר ולבעליו החוקיים ולנוחות ההגדרות במסמך זה נקראים להלן: האתר.

הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. מובהר בזה כי על כל משתמש ו/או גולש לקרוא בעיון את כל תנאי התקנון ולא רק חלק ממנו, שנראה לו כמכוון למהות שימושו באתר. רק תנאי התקנון כולו בשלמותו יחולו על כל שימוש ושימוש. על כן, בטרם תגלוש באתר ובטרם תשתמש במידע, בתכנים, בכלים ובשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את התקנון המפורט מטה, כמו גם את ההנחיות והתנאים המופיעים בדפי ועמודי האתר השונים.
התקנון מסדיר את היחסים בין האתר לבין כל משתמש העושה שימוש בשירותים המוצעים, במידע הקיים או במידע כלשהוא שהשיג באמצעות האתר.

2. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותי האתר מהווה מתן הסכמתך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

3. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, לרבות תקנון המטפלים, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

4. המידע או התכנים או הכלים או המוצרים המופיעים באתר וככל שיכללו תמונות, מידע טקסטואלי או חזותי, וככל שיוצגו ו/או יתאפשר השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, קבצים גרפים, קודי מחשב, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, וככל שיכללו יישומים, עיצובים, יצירות שונות – כל הזכויות בנ”ל לרבות כל הזכויות במידע או בתכנים או בכלים או במוצרים המופיעים באתר לרבות ממשק המשתמש ועיצוב האתר שייך לאתר ואין לעשות כל שימוש פומבי ו/או עסקי בזכויות אלו, ללא אישור הנהלת האתר במפורש מראש ובכתב.

5. כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המוצע, והמוגש למשתמשים הם רכוש של האתר, אין להעתיק ואין לפרסם את התכנים, במלואם או במקצתם ללא הסכמה מפורשת ובכתב של מפעילת האתר.

6. קיימת אפשרות באתר, לקבלת שירותי איתור מטפלים ממפעילי האתר, על מנת לסייע למשתמש באיתור מטפל המתאים לו באופן אישי, וזאת בהתאם לפרטים ומידע אשר המשתמש ימסור למפעילי האתר (להלן – “שירות האיתור”). משתמש העושה שימוש בשירות האיתור מצהיר ומתחייב כלפי מפעילת האתר כדלקמן:
א. המשתמש ימסור למפעילי האתר פרטים מדויקים ומלאים, אשר שייכים אך ורק לו בלבד, ואין במסירתם למפעילי האתר כדי להוות פגיעה בפרטיות של אדם כלשהו.
ב. המשתמש נותן למפעילי האתר הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן לעשות שימוש בפרטי המידע שמסר להם עבור שירות האיתור. למען הסר ספק, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר.
ג. המשתמש מעוניין לקבל חומר ממטפלים שונים, אשר יפנו אליו, אם יפנו, כתוצאה משירות האיתור, וימסרו לו, בין היתר, חומר אינפורמטיבי ופרסומי (הן במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים והן לאחר סיומה). חומר כאמור ייחשב בכל מקרה כחומר שהתבקש על ידי המשתמש ולא כחומר שנשלח על ידי מפעילי האתר ללא הזמנה.
ד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו והוא מקבל זאת, כי אין מפעילי האתר מתחייבים, בכל צורה ואופן שהוא לאיתור בפועל של מטפל כלשהו עבורו ו/או אף לנסות לאתר עבורו מטפל כלשהו, ו/או לאיתור של מטפל לשביעות רצונו, וידוע ומוסכם על המשתמש כי פעילות מפעילי האתר בעניין זה הינה וולונטארית בלבד.
ה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי האתר מהווה, בין היתר, פלטפורמה לפרסום מטפלים שונים. האתר אינו מבצע בדיקות כלשהן אודות טיבי הטיפול אשר כל מטפל מספק. על כן, אין במסירת פרטי המשתמש לידי מטפל מסוים על-ידי מפעילי האתר, כדי להוות המלצה כלשהי של מפעילי האתר אודות מטפל זה ו/או טיפולו, וגם אין בכך כל הצהרה ו/או התחייבות בדבר עצם היכולת של המטפל להעניק את הטיפול המבוקש.
ו. מפעילי האתר לא יצרו וגם לא יצרו כלפי המשתמש כל מצג שהוא בדבר הטיפול, המטפל, הצלחתו או יעילותו של שירות האיתור, או כל דבר אחר הכרוך במי מבין האמור לעיל.
ז. מפעילי האתר לא יצרו וגם לא יצרו כלפי המשתמש כל מצג שהוא בדבר הטיפול אשר יינתן למשתמש על-ידי מטפל, אם יינתן, ו/או תוצאותיו, עלויותיו, השלכותיו וכל פרט אחר בקשר עם הטיפול, קבלתו ו/או הפסקתו.
ח. המשתמש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד מפעילי האתר בקשר עם כל עניין האמור לעיל, ובכל מקרה המשתמש מתחייב לשפות את מפעילי האתר על כל הוצאה, נזק או חסר, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמה להם עקב כך.

לקריאה נוספת -  תגובות חדשות באתר ׳נגמלים׳

7. המשתמש מצהיר בזאת כי הנו מתיר לאתר לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שהנו מוסר לידיו לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו כמו גם שתילת קבצי טקסט ותוכנה במחשבו (“עוגיות”) המאפשרים את זיהויו. גולש שאינו מעוניין בכך יוכל לשלוח הודעה בכתב לדוא”ל האתר ופרטיו ימחקו ממאגר הכתובות.

8. בנוסף, האתר מכיל אינדקס מטפלים בהתמכרויות שונות. באינדקס זה יוכל המשתמש למצוא מידע על דרכי טיפול, מרכזי טיפול, שיטות טיפול, מידע על המטפלים עצמם וכיו”ב.

9. מובהר בזה כי אין באמור באינדקס זה משום המלצה לגבי שיטות טיפול מסוימות ו/או המלצה לטיפול אצל מטפל מסוים. אין בכל האמור באינדקס ו/או באתר משום תחליף לייעוץ עם אנשי מקצוע.

10. אין מפעילי האתר מתחייבים כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתכמות על המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש במידע הקיים באתר, או הסתכמות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר מכל סוג שהוא, ולרבות כאלו שיתפרסמו ו/או נכתבו ע”י צדדים שלישיים. כמו כן, מפעילי האתר אינם אחראים אם תוך כדי הקישור יגיע המשתמש לאתרים שאינם מתאימים לרוחו ו/או לגילו של המשתמש, והאחריות היא על המשתמש בלבד.

11. מפעילי האתר אינם מתחייבים לגבי זמינות כלשהי של צוות האתר לתמיכה טכנית עבור המשתמשים.

12. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו והוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את מפעילת האתר מכל אחריות בעניין זה. בנוסף, המשתמש מסכים לכך, שידוע לו שהוא עלול להינזק מעצם הגלישה באינטרנט, בין עקב נסיבות שבשליטת מפעילי האתר ובין שלא בשליטתם, לרבות טעויות אנוש, וכן ידוע לו שיתכנו תקלות, שיבושים, אובדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, לרבות נפילת שרתים, האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות שימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לאתר, וכל תקלה או נזק אחרים, ולמרות קיומה של אפשרות המשתמש להינזק עקב הנ”ל, מסכים המשתמש, כי אין מפעילי האתר אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אלו והמשתמש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד מפעילי האתר בגין תקלות או נזקים אלו, ובכל מקרה, המשתמש מתחייב לשפות את מפעילי האתר על כל הוצאה, נזק או חסר, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמה לה עקב כך. למען הסר ספק, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה של משלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר.

לקריאה נוספת -  טיפול פרטי או ציבורי?

13. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי ו/או ייעוץ בתחומים שונים ו/או ייעוץ הניתן ע”י אנשי מקצוע בתחומים שונים, הדבר אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל המשתמש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. מפעילי האתר אינם אחראים לנכונות מידע זה, ולא יישאו בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע”י המשתמש.
מפעילי האתר אינם אחראים לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ומהפרסום באתר. מלוא האחריות על כל מידע המפורסם באתר הוא של המפרסם, ומפעילי האתר אינה צד בעניין. באם המשתמש יתקשר עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש במידע אשר מצוי באתר, מפעילי האתר לא יהיו אחראים, ולא יישאו באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו ו/או שיהיו למשתמש כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהתקשרויות אלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר אינם אחראים לזמינות השירות, לתוכן, לצורך, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר לרבות ע”י צדדים שלישיים.

14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשום נסיבות לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין טיב המידע, השירותים, התכנים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מפעילי האתר ו/או כנגד מי מטעמם. השימוש בשירותי האתר ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

15. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הניתנים ע”י האתר הינם של מפעילי האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, מפעילי האתר הינם הבעלים הבלעדיים בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – “המידע”). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת מפעילי האתר.

16. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נושאים נוספים: